zondag 7 juni 2015

Boekbespreking – The Horus Heresy (16-17-18) – Book reviev: Deliverance Lost – Know no Fear – Fear to Tread

For English text scroll down

Deliverance Lost (Gav Thorpe) *****

In de nasleep van de Isstvan V Dropsite Massacre, kan Primarch Corvus Corax en nauwelijks drieduizend overlevenden van zijn legioen de 'Raven Guard', ontsnappen aan de brutale slachting van de World Eaters. Hij slaagt erin Terra te bereiken en vraagt de Keizer om hulp.
Doch, spionnen van het Alpha Legioen zijn erin geslaagd om de Raven Guard te infiltreren met de bedoeling Corax en zijn legioen te vernietigen,
De Keizer geeft een groot geheim prijs aan zijn zoon Corax, namelijk het genetische materiaal van de Primarchs. Daarmee kan Corax een schier onoverwinnelijk leger Astartes creëren om de nakende invasie van de de verrader Horus in de kiem te smoren. Wat echter niemand weet, is dat de Alpha infiltranten reeds de eerste stappen genomen hebben om Corax' plannen te verijdelen...

'Deliverance Lost' levert een mooie inkijk op het XIX Legioen Astartes 'The Raven Guard' en biedt een vlot en bij momenten erg spannend verhaal.Know no Fear (Dan Abnett) *****

Onwetend van de steeds wijder wordende 'Heresy', volgt de Primarch van het XIII Legioen Astartes 'Ultramarines', Roboute Guilliman, de cryptische orders van de Warmaster Horus op. Hij moet zijn Space Marines verzamelen om de strijd aan te gaan met de orks in het Veridian systeem.
Zonder enige waarschuwing worden ze aangevallen door hun zogezegde bondgenoten, XVII Legioen 'Word Bearers', die in één zeer goed voorbereide slag het legioen, hun vloot en volledige planetenstelsel willen vernietigen. Zo begint een van de brutaalste oorlogen van de 'Heresy': de slag om Calth. In 'Know no Fear' worden alle registers wagenwijd opengetrokken. Epische ruimte- en veldslagen, gigantische wereldrampen, de Chaos krachten van de 'Warp'... geschreven in een harde, realistische, filmische stijl. Dit is voor mij ongetwijfeld niet alleen een van de beste boeken wat dark military SF betreft, maar meteen ook het beste boek in de serie van Dan Abnett. Schitterend!!


Fear to Tread (James Swallow) *****

Sinds de vroegste dagen van de Great Crusade was Sanguinius, Primarch van het IX Legioen 'Blood Angels', altijd bij de trouwste en dichtste van Horus' broeders. Maar de Blood Angels hebben altijd hun ware natuur voor het Imperium verborgen gehouden, een donker geheim dat enkel Horus kent. Als de Warmaster beweert de sleutel van hun redding gevonden te hebben vertrekken de zonen van Sanguinius om die te vinden.
Nu, als de ware agenda van het verraad van Horus aan het licht komt, moeten Sanguinius en de Blood Angels het opnemen tegen de Chaos legers van de Warp, alsook tegen hun eigen demonen. De bloedige strijd zal beslecht worden op het verschroeide oppervlak van Signus Prime...
In 'Fear to Tread' krijgen we voor het eerst een diepe inkijk in de Wereld van Chaos, met de rollen die de Word Bearers en Horus werkelijk spelen. Ook worden twee facties van de Warp geïntroduceerd: Slaanesh en Khorne.
James Swallow levert een schitterend verhaal af (wel met zijn kenmerkende viscerale horror) dat tot de absolute toppers behoort!
Andere 'Heresy' boeken / Other 'Heresy' books: (1-2-3) - (4-5-6) - (7-8-9) - (10-11-12) - (13-14-15)


Deliverance Lost (Gav Thorpe) *****

In the aftermath of the Isstvan V Dropsite Massacre, the Raven Guard Primarch Corvus Corax and barely three thousand survivors of his legion can escape the brutal slaughter of the World Eaters.
He manages to reach Terra and pleads the Emperor for help.
Though, spies of the Alpha Legion have infiltrated the Raven Guard and plan to destroy Corax and his legion.
The Emperor gives his son Corax a grand secret: the genetic material of the Primarchs, With that, Corax can build an almost invincible army in order to stop the coming invasion of the traitor Horus. However, what no one knows, is that the Alpha infiltrants have already put the first steps to ruin the plans...
'Delivernce Lost' gives a good insight in the XIX Legion Astartes 'The Raven Guard' and offers a fast paced and exciting story.Know no Fear (Dan Abnett) *****

Unaware of the wider Heresy and following the Warmaster Horus' cryptic orders, the Primarch of the XIII legion Astartes 'Ultramarines', Roboute Guillliman, musters his Space Marines for war against the Orks massing in the Veridian System,
Without any warning, their supposed allies in the XVII Legion 'Word Bearers', launch a devestating attack in order to annihilate the legion, their fleet and their entire planetary system. So begins one of the most brutal wars of the Heresy: the battle of Calth.
'Know no Fear' is an absolute pageturner... Epic space- and fieldbattles, world catastrophes, the Chaos forces of the Warp... written in a hard, realistic, filmic way. To me, this is not only one of the best books of dark military SF, but also the best book in the series by Dan Abnett. Brilliant!!Fear to Tread (James Swallow) *****

Since the earliest days of the Great Crusade, Sanguinius, Primarch of the IX Legion 'Blood Angels' was ever among the closest and most loyal of Horus's brothers. But the Blood Angels kept their true nature hidden for the Imperium, a dark secret only Horus knew. When the Warmaster hints that the key to their salvation may be in their grasp, the sons of Sanguinius race to claim it.
Now, as the revelation of their betrayal finally dawns and the traitors' hand is revealed, the Blood Angels must fight all the Chaos armies of the Warp, as well as their own demons upone the blasted plains of Signus Prime...
In 'Fear to Tread' we get a deep insight in the World of Chaos, with the roles the Word Bearers and Horus really play. Also two factions of the Warp are introduced: Slaanesh and Khorne. James Swallow delivers a brillant story (with his typical 'visceral horror') that belongs to the absolute best!


Geen opmerkingen: