donderdag 29 augustus 2013

Mouslings: muizen zoals je ze zelden zag - Mice as you rarely see them (Reaper Miniatures)

Vrouwlief is al een tijdje verknocht aan miniatuurschilderen en in het bijzonder van de 'Mouslings' (Reaper Miniatures). Met de juiste kleuren en een bijzonder fijn oog voor detail slaagt ze er telkens weer in de kleine, schattige miniatuurtjes (gemiddeld 1,5 cm) tot leven te wekken.
 
My wife loves miniature painting, especially the 'Mouslings' (Reaper Miniatures). With the right colours and a keen, sharp eye for detail she manages to bring life to the adorable little (approximately 1,5 cm/0.6 inch) miniatures.
 
Andere Mouslings/ other mouslings: see Link

Mousling Guard

Gandalf Mousling

Robin Mousling

Mousling Bard

Sir Mousling Squeakalotwoensdag 21 augustus 2013

Warhammer 40K - RELIC : De speelstukken geschilderd - The playing pieces painted

Ik heb de speelstukken van het bordspel 'RELIC' (zie link) een vlugge schilderbeurt gegeven: basiskleur, 'dark tone quick shade', drybrush, glaze, vernis, klaar!

I gave the playing pieces of the boardgame 'RELIC' (see link ) a quick paintjob: base colour, 'dark tone quick shade', drybrush, glaze, varnish, done!maandag 12 augustus 2013

MYRMES: Gespeeld en gekeurd - A review

 


For English text scroll down
 
'In het koninkrijk Myrmes vechten de mierenkolonies al eeuwenlang voor dominantie...'

Dit was de eerste zin die ik las op de doos die mijn echtgenote op onze spellenjacht in Londen met een grote glimlach in mijn handen duwde. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik niet meteen dolenthousiast was, maar bij nader bekijken bleek zowel artwork, ontwerp, als spelverloop best wel 'interessant'. Zo kregen de mieren dus een enkeltje België.
 
In 'Myrmes' moet je dus een mierenkolonie runnen. Dat doe je door de 'verpleegsters' nieuwe 'larven', 'werksters' en 'soldaten' te laten kweken. Vervolgens moeten de werksters ondergronds voor grondstoffen zorgen terwijl de soldaten de wijde wereld intrekken om boven hetzelfde te doen en gebieden in te palmen door hun feromoonsporen achter te laten. Daarvoor krijgen ze de lente, zomer en herfst de tijd.  De vergaarde grondstoffen zijn van levensbelang voor de kolonie om de harde winter door te komen. De volgende lente begint alles opnieuw en dat voor een periode van drie jaar.

 
Klinkt eenvoudig...is het niet!! Met de weinige middelen die je hebt verzameld moet je verdomd bij de pinken zijn om ze op een wijze en verantwoorde manier te besteden. Je moet voortdurend harde keuzes maken tussen jouw werksters op een veilige manier ondergronds voor de (weinige) grondstoffen te laten werken, of jouw soldaten een zekere dood in te sturen in de buitenwereld voor een grotere opbrengst. Waar laten je soldaten hun feromonen achter om oogst te garanderen en riskeer je een confrontatie met dodelijke spinnen? Oogst je aarde, steen of voedsel en heb je genoeg in de voorraadkamer om de winter door te komen? Laat je de verpleegsters larven  kweken om nieuwe werksters of soldaten te kunnen inzetten, of spendeer je de hard verdiende grondstoffen om missies op te lossen en punten te verzamelen? Dit zijn een paar dilemma's waar je rekening moet mee houden gedurende het hele spelverloop om, op het einde van het derde jaar, de meeste punten te verzamelen en het spel te winnen.

 
Myrmes is een strategische topper. De enige dobbelstenen die worden gebruikt zijn om uit te maken welke speciale gebeurtenissen plaatsvinden gedurende de seizoenen. De rest is strategie, juiste beslissingen nemen en optreden als een echte 'manager'.
 
Myrmes is een van de meest genadeloze spellen die ik ken. Iedere fout wordt afgestraft en je moet verdraaid sterk uit de hoek komen om ze weer recht te zetten. Maar Myrmes is ook een geweldig goed spel. De spelregels zijn redelijk eenvoudig maar het spel zelf is oneindig rijk en complex. Het grote bord van 'de buitenwereld' is zeer fraai en de kleinere, individuele kolonie-bordjes overzichtelijk en duidelijk. Verder zijn er nog massa's counters, tegels, houten speelstukjes en zelfs 'echte' mieren :-)


Al bij al hebben wij met Myrmes één van de betere bordspellen in huis gehaald. Mijn persoonlijke score is dan ook een dikke 9/10.
 
Myrmes: Istari Games
2 - 4 spelers 13+
60 - 120 min


 
 
'In the kingdom of Myrmes, the ant colonies have been fighting for centuries to dominate their neighbours...'  This was the first I read on the box my wife gave me (with a big smile) on our game hunt in London. The box got a one way ticket to Belgium...
 
In 'Myrmes' you have to run an ant colony. 'Nurses' breed 'larvae', 'workers' and 'soldiers'. The workers have to harvest recources underground while the soldiers have to explore the wide world to do the same and also 'claim' territory by leaving their pheromone trails. To do this they get the spring, summer and fall. By winter they have to have enough resources in the storeroom for the colony to survive. The next spring it begins all over again and this for a period of three years.
 
Sounds easy... but it isn't!! With the little resources you have gathered, you must take wise and responsable choices to spend them. You have to make the difficult dicision whether to put workers safely underground to harvest little recourses, or to send soldiers to a certain death in the garden to get more. Where do your soldiers leave their pheromone trails to guarantee harvest and do you risk the confrontation with a deadly spider? Do you harvest food, earth or stone and is your storeroom full enough for the winter? Do your nurses breed larvae to make new workers and soldiers, or do you spend your hard earned resources to fulfill missions and gather points?
These are dillemas you have to take throughout the whole game to get, at the the end of the third year, the most points and claim victory.
 
Myrmes is a strategic winner. You only use dice to determine the special activities during the seasons. The rest is strategy, making the right choices and acting like a real manager.
Myrmes is an unforgiving, almost relentless game: mistakes will be punished! But Myrmes is also an extremely well made, wonderful game. The rules are relatively simple but the game itself is unbelievably rich and complex. The big board looks fantastic and the litte, individual colony-boards are well arranged and clear. There are a lot of counters, tiles, wooden pieces and even 'real' ants :-)
With Myrmes, we got one of the better boardgames and my score is a well earned 9/10.
 Myrmes: Istari Games
2 - 4 players 13+
60 - 120 min

 

vrijdag 9 augustus 2013

donderdag 1 augustus 2013

16th Legion - Sons of Horus - Pre Heresy (Citadel)
 

Een nieuw Warhammer 28 mm figuur van de Astartes space marines: het 16e Legioen 'Sons of Horus' (zie link). Hoe alles begon leest u in de begin trilogie van 'The Horus Heresy'

A new Warhammer 28mm miniature from the Astartes space marines: the 16th Legion 'Sons of Horus' (see link). The full history you can read in the 'Horus Heresy' opening trilogy.